SĪKDATŅU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VetLine Medical” reģistrācijas numurs:  40103804582, (turpmāk – “VetLine”) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

  1. Personas datu ieguve un izmantošana
    Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras “VetLine” ar privātpersonas piekrišanu no tās iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus vai, lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu.

Pastāvīgo klientu personas datu iegūšana var notikt šādi:
1. sniedzot kontaktinformāciju (tostarp par Jūsu vārdu, personas personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, vēlamo saziņas veidu) mūsu tīmekļa vietnē vai citā vietā;
2. no klienta konta tīmekļa vietnē www.vetline.lv;
3. veicot pirkumus vai noformējot pasūtījumus mūsu veikalos vai tīmekļa veikalā, sniedzot kontaktinformāciju vai saglabājot trūkstošās ziņas, lai minētu vēlamāko pirkuma veikšanas veidu (“VetLine” var pieprasīt brīvprātīgu personas datu vai personiskās informācijas sniegšanu dažās tīmekļa vietnes lapās. Nepieciešamie personas dati var būt Jūsu vārds, pasta indekss, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un citas ziņas);
2. Citu ziņu ieguve
Veicam arī anonīmu ziņu ievākšanu, proti, ziņu, kas nav attiecināmas uz kādu konkrētu cilvēku (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, atrašanās vietu) un neļauj to tieši vai netieši identificēt.
Turklāt mēs varam ievākt arī vispārīgas ziņas par klientu darbību mūsu veikalos un tīmekļa vietnē. Šīs ziņas tiek ievāktas un izmantotas, lai mēs varētu klientiem sniegt informāciju par to, kādas preces, pakalpojumi un sadaļas piesaista vislielāko interesi. Vispārīgās ziņas šajā Privātuma politikā tiek izmantotas kā anonīmas ziņas.
4. Iegūto klienta personas datu izmantošana
Izmantojot iegūtos personas datus, mēs varam informēt “VetLine” klientus par gaidāmajiem notikumiem, kampaņām un jaunumiem. Klienti, kuri mūsu jaunāko ziņu izsūtni vai informāciju par viņus, iespējams, interesējošām precēm saņemt nevēlas, jebkurā laikā var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta vai to darīt sazinoties ar mums rakstot uz info@vetline.lv. Iegūtos personas datus izmantojam, arī veicot preču piegādes un pildot saistības, kuras nosaka ar klientiem parakstītie līgumi.
5.Labākai klientu apkalpošanai “VetLine” informāciju par atsevišķiem klientiem var izpaust trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus “VetLine” un, kuras saista līgums par konfidenciālas informācijas neizpaušanu.
6. Klienta personas datu aizsardzība
“VetLine” veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.
7. Piekļuve klientu personas datiem
Klientam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
– kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
– kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
– informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.
8. Drošība
Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi “VetLine” tīmekļa apmeklējuma laikā un veicot pirkumus tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
Šifrētais kanāls datu nodošanai starp bankām nodrošina pircēja personas datu un banku rekvizītu drošību.
Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:
– godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
– personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
– tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
– precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.
Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.
9. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi
Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai aizpildot lūgumu kļūt par pastāvīgo klientu, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus.
Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@vetline.lv.

  1. SĪKDATNES (cookies)

2.1. vetline.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un mājas lapas vetline.lv plašākas izmantošanas iespējas.

2.2. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vai Safari) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

2.3. Pastāv trīs galvenie sīkdatņu veidi:
Sesijas sīkdatnes ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī līdz sesijas beigām, tīmekļa vietnes atstāšanai vai tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanai, un tie tiek izmantoti, lai piedāvātu pakalpojumus, kuriem nepieciešama verifikācija kādā konkrētā interneta vietnē;
Pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī uz laiku, kas noteikts sīkfaila parametros vai kamēr tos izdzēš lietotājs, un tie tiek izmantoti, lai atcerētos lietotāja izvēlētos iestatījumus un personalizētu saskarni;
Trešās puses sīkdatnes ļauj iegūt informāciju par to, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes, un lai nodrošinātu lietotājiem reklāmu saturu, kas optimāli pielāgots konkrētu lietotāju interesēm.

2.4. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (Pircēju). Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:
vetline.lv pielāgošanai lietotāju (Pircēju) vēlmēm,
vetline.lv izmantošanas optimizēšanai,
reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām,
statistikas veidošanai par vetline.lv apmeklētāju skaitu.
2.5. Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. vetline.lv ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes, taču atsevišķos gadījumos vetline.lv pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.

  1. KOMERCIĀLIE PAZIŅOJUMI (PIEDĀVĀJUMI)

3.1. Komerciāls paziņojums ir jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai, vai arī tāda komersanta, organizācijas vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību. Par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par pakalpojuma sniedzēju un tā darbību (domēna vārds vai elektroniskā pasta adrese).

3.2. Lai sniegtu informāciju par vetline.lv un VetLine veikalos piedāvātājiem precēm un pakalpojumiem, akcijām, un citām aktivitātēm, Pārdevējs piedāvā nosūtīt Pircējam e-pasta  paziņojumus.

3.3. Izmantojot vetline.lv, Pircējs var pieteikties (dod savu piekrišanu) komerciālo paziņojumu saņemšanai, vai arī atteikties no tiem. Gadījumos, kad Pircējs nevēlas saņemt komerciālus paziņojumus, viņam ir jāatzīmē attiecīgā izvēle noformējot pasūtījumu vai reģistrējoties vetline.lv vietnē.

3.4. Pircējs var atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas vai aizliegt izmantot viņa kontaktinformāciju (personas datus) tiešās pārdošanas nolūkos, informējot par to Pārdevēju, izmantojot VetLine klientu servisa e-pasta adresi: info@vetline.lv. Tiešās pārdošanas aizliegums attiecas uz vienu konkrētu personu.

  1. CITI NOTEIKUMI

4.1. Piekrišana un Privātumu politikas izmaiņas

4.1.1. Izmantojot mājas lapas vetline.lv un/vai piedaloties vetline.lv aktivitātēs, Pircējs apliecina, ka apzinās  Privātuma politikas noteikumus. Ja Pircēju neapmierina Privātuma politika, Pārdevējs lūdz Pircēju neiesniegt personisku informāciju vetline.lv.

4.1.2. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku, izmaiņas publicējot vetline.lv sadaļā Privātuma politika. Pircējam ir pienākums pirms katra vetline.lv apmeklējuma iepazīties ar Privātuma politiku, turklāt Pircējam ir iespēja saglabāt Privātuma politiku pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

4.2. Jurisdikcija

4.2.1. Pārdevējs saglabā tiesības izpaust mājas lapas vetline.lv Pircēju personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un gadījumos, kad izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu Pārdevēja tiesības, un/vai pakļaujoties tiesībsargājošo institūciju likumīgajām prasībām.
4.2.2. Tīmekļa lapas un Interneta veikalu vetline.lv darbību regulē un šai Privātuma politikai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

4.3. Informācijas apmaiņa

4.3.1. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti vetline.lv sadaļā Kontakti.

Scroll to Top
× Kā varam palīdzēt?